Kontrolný zoznam správnej starostlivosti

V rámci projektu eumusc.net, na ktorom sa podieľali zástupcovia pacientov aj lekárov z Európskej ligy proti reumatizmu EULAR, boli vytvorené tzv. indikátory kvality starostlivosti, ktoré ukazujú, či sa pacient lieči včas a správne. Podľa nich si pacient môže sám kontrolovať, či dostáva kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

Na kontrolu kvality slúži kontrolný zoznam 14 otázok, na ktoré sa odpovedá ÁNO/NIE:

 1. Bola moja reumatoidná artritída diagnostikovaná reumatológom do 6 týždňov od prvých príznakov?
 2. Bol som dostatočne informovaný o tom, ako mám k svojej chorobe pristupovať a aká je úloha lekárov (napr. porozumel som svojej chorobe? bol som poučený o všetkých možnostiach liečby, ich výhodách a nevýhodách? čo mám robiť, ak sa moja choroba zhoršuje? aké sú možné nežiaduce účinky liekov?
 3. Vypracoval lekár v spolupráci so mnou liečebný plán, v ktorom sú stanovené ciele liečby a postup liečby?
 4. Bol som poučený o výhodách a rizikách liečby? Bol som informovaný o možnostiach a rizikách očkovania?
 5. Dostal som plán návštev a vyšetrení a bol som poučený o tom, ako sa bude liečba meniť podľa príznakov?
 6. Viem koho, kedy a ako mám kontaktovať v prípade zhoršenia?
 7. Liečim sa chorobu modifikujúcimi liekmi a ak nie, viem, prečo sa nimi neliečim?
 8. Ak sa u mňa nedosiahla remisia alebo nízka aktivita choroby, bola mi po troch mesiacoch zmenená liečba?
 9. Bol som informovaný, ako tíšiť bolesť, v prípade, že sa objaví?
 10. Bol som poučený o možnostiach operatívneho zákroku, jeho výhodách a nevýhodách?
 11. Mám včas k dispozícii lieky a iné liečebné postupy, keď ich potrebujem?
 12. Mám prístup k rôznym odborným lekárom, ktorých potrebujem na liečbu svojej choroby? Myslí sa tým reumatológ, výživový poradca, praktický lekár, sestra, fyzioterapeut, psychológ, sociálny pracovník, pracovný poradca?
 13. Bol som informovaný o tom, akú fyzickú aktivitu mám vykonávať?
 14. Bol som informovaný o zdravotníckych pomôckach, úpravách môjho životného a pracovného prostredia v prípade, že to moja choroba vyžaduje?
 15. Bol som informovaný o princípoch zdravého životného štýlu?
 16. Bol som poučený o všetkých alternatívach liečby, a mohol som sa tak informovane a slobodne rozhodnúť?